Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Żyrardowscy Amatorzy Fizycznej Aktywności
Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 1 lutego 2013 roku
wraz ze zmianami z dnia 27 kwietnia 2013 oraz 28 listopada 2013 roku

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Żyrardowscy Amatorzy Fizycznej Aktywności „Żyrafa Żyrardów” .

§2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Powiat Żyrardowski i miasto Żyrardów.

§3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Żyrardów.

§4. 1. Podstawą działalności Stowarzyszenia są w szczególności:

1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.),

3) niniejszy Statut.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

§5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych
i międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§6. 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, dopuszczając prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, z których cały dochód służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód
z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. O podjęciu
i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§7. 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać własny znak graficzny oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Znak graficzny jest własnością intelektualną Stowarzyszenia, a jego wykorzystywanie i kopiowanie bez zgody Zarządu Stowarzyszenia jest zabronione.

ROZDZIAŁ 2
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§8. Celem Stowarzyszenia jest:

1) promowanie zdrowego trybu życia oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnych form wypoczynku,
w szczególności  takich jak bieganie, nordic walking, jazda rowerem,

3) przeciwdziałanie uzależnieniom, chorobom cywilizacyjnym oraz patologiom społecznym poprzez  zachęcanie do aktywności ruchowej,

4) wspieranie lokalnej turystyki, a także propagowanie krajoznawstwa
i pielęgnacja lokalnego dziedzictwa kulturowego,

5) promocja miasta Żyrardowa i Powiatu Żyrardowskiego w kraju oraz poza jego granicami,

6) integracja wielopokoleniowa, społeczna, rodzinna.

§9. Formy działania:

1) uczestnictwo w imprezach sportowych na terenie całego kraju i poza jego granicami,

2) organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez rekreacyjnych, a także prowadzenie działalności sportowej w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,

3) inicjowanie i organizowanie działań społecznych na rzecz wzrostu znaczenia rekreacji ruchowej,

4) organizowanie spotkań mających na celu promocję aktywnego wypoczynku, działań prozdrowotnych i integrujących lokalną społeczność.

§10. Stowarzyszenie może realizować swoje działania statutowe we współdziałaniu m.in. z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)    członków zwyczajnych,

2)    członków wspierających,

3)    członków honorowych.

§12. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. Deklaracja, oprócz prośby o przyjęcie do grona członków Stowarzyszenia, powinna zawierać: imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL.

2. (skreślony)

3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, od której służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o podjętej uchwale.

§13. 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w § 12 ust. 1 i 3.

2. W przypadku osób prawnych ubiegających się o status członka wspierającego deklaracja powinna zawierać: nazwę i adres siedziby osoby prawnej, numer Regon oraz odpis z właściwego rejestru, jeśli osoba prawna podlega wpisowi do rejestru.

§14. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla lokalnego rozwoju kultury fizycznej i sportu,
w szczególności dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§15. Członkowie zwyczajni maja prawo:

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym
i czynnym prawem wyborczym,

2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,

3) uczestniczyć w działaniach realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

§16. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,

3) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,

4) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§17. Członkowie wspierający mają prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
z wyłączeniem prawa wyborczego,

2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,

3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§18. Do obowiązków członków wspierających należą:

1) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,

3) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,

4) wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§19. Członek, któremu nadano godność członka honorowego posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku wnoszenia składki członkowskiej.

§20. Członkostwo ustaje poprzez:

1) rezygnację z członkostwa zgłoszoną na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:

a) (skreślony)

b) (skreślony)

c) (skreślony)

d) (skreślony)

e) śmierci członka,

f) likwidacji osoby prawnej,

g) rozwiązania Stowarzyszenia.

3) wykluczenie ze Stowarzyszenie z powodu:

a) naruszenia postanowień Statutu,

b) nieusprawiedliwionego braku zaangażowania w działalność statutową Stowarzyszenia przez okres co najmniej 1 roku,

c) zaległości w płaceniu składek członkowskich wynoszących co najmniej 1 rok,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

§21. Od decyzji o wykluczeniu członka przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 31
i § 32 ust. 1.

5. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

6. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

§23. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

1) przynajmniej raz w roku jako sprawozdawcze,

2) co 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie
i rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,

2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

5) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków,

8) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu.

4. Walne zebranie zwołuje się poprzez poinformowanie członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu zebrania oraz przedstawieniu ramowego porządku obrad. Dokonuje się tego listownie, pocztą elektroniczną, SMS-em lub w inny skuteczny sposób.

§24. 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 5 członków wybieranych przez WalneZebranie. Po wyborze Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swego grona: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.

3. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4. Decyzje w ramach Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący ma Prezes.

5. Ustanie członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia następuje w wyniku:

1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie;

2) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd obraduje w zmniejszonym składzie do nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebranie Członków, pod warunkiem, że liczba członków Zarządu będzie nie mniejsza niż 3 osoby. W razie potrzeby Zarząd dokonuje nowego podziału funkcji, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1 zdanie drugie.

7. Jeśli w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 5 liczba członków Zarządu jest mniejsza niż 3 osoby, najbliższe sprawozdawcze Walne Zebranie Członków uzupełnia skład Zarządu, by spełniał on wymogi określone w ust. 1. Do czasu uzupełnienia składu, Zarząd w zmniejszonym składzie podejmuje jedynie działania niecierpiące zwłoki oraz wynikające
z bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia.

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Zarząd nie może podejmować uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 pkt 5.

§25. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2) ustalanie trybu płacenia składek członkowskich,

3) reprezentowanie Stowarzyszenia i występowanie w jego imieniu,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

5) przyjmowanie i skreślanie członków,

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

7) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

8) powoływanie w ramach Stowarzyszenia nowych sekcji i określanie zasad ich działania,

9) współpraca z dyrekcjami szkół, władzami państwowymi, samorządowymi, jednostkami gospodarczymi oraz sportowymi
i innymi jednostkami w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

10) podejmowanie uchwał w sprawie wyróżnienia członków, pozbawiania funkcji oraz zawieszania w obowiązkach członków.

§ 26. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od  trzech do pięciu członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej
i finansowej działalności Zarządu,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków
i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz
z wnioskami,

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) będące członkami Zarządu,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

7. Przepisy § 24 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 27. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 28. 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) składek członkowskich,

2) dotacji,

3) środków otrzymanych od sponsorów i członków wspierających,

4) darowizn,

5) zapisów i spadków,

6) dochodów z własnej działalności,

7) dochodów z majątku.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

5. Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają następujące czynności zarządu majątkiem:

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 15.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

6) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 29. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. Dla ważności oświadczenia woli
w sprawach majątkowych niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika.

§ 30. 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

1) członków Stowarzyszenia i jego organów,

2) pracowników Stowarzyszenia,

3) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

4) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób,
o których mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 32. 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, chyba że Walne Zebranie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Powiatu Żyrardowskiego.